Tiểu sử của Nguyễn Phúc Gia Trinh

Nguyễn Phúc Gia Trinh

Công chúa