Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhàn Thận (阮福嫻慎)

Nguyễn Phúc Nhàn Thận (阮福嫻慎)
Trang Tuệ (莊慧)

Quỳnh Lâm Công Chúa (瓊林公主)

Quỳnh Lâm Công Chúa (瓊林公主)
Trang Tuệ (莊慧)
Nguyễn Phúc Nhàn Thận (阮福嫻慎)
Sinh 1822 mất 3 tháng 10 năm 1849
Thân mẫu Cung nhân Trần Thị Nhạn
Phu quân Nguyễn Tăng Dũng.
Có một con trai.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1822 / 3 tháng 10 năm 1849

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ