Tiểu sử của Nguyễn Phúc Đoan Thận (阮福端慎)

Nguyễn Phúc Đoan Thận (阮福端慎)
Phương Tĩnh (芳靜)

Tân Hòa Công Chúa (新和公主)

Tân Hòa Công Chúa (新和公主)
Phương Tĩnh (芳靜)
Nguyễn Phúc Đoan Thận (阮福端慎)
Sinh 2 tháng 1 năm 1822 mất 23 tháng 5 năm 1866
Thân mẫu Quý nhân Lương Thị Nguyện
Phu quân Trịnh Hoài Cẩn.
Có 2 con trai, 2 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

2 tháng 1 năm 1822 / 23 tháng 5 năm 1866

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ