Tiểu sử của Nguyễn Phúc Vĩnh Gia (阮福永嘉)

Nguyễn Phúc Vĩnh Gia (阮福永嘉)
Uyên Diễm (淵艷)

Phương Duy Công Chúa (芳維公主)

Phương Duy Công Chúa (芳維公主)
Uyên Diễm (淵艷)
Nguyễn Phúc Vĩnh Gia (阮福永嘉)
Sinh 1821 mất 11 tháng 1 năm 1850
Thân mẫu Quý nhân Cái Thị Trinh
Phú quân Lê Tăng Mậu.
Có 2 con trai, 2 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1821 / 11 tháng 1 năm 1850

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ