Tiểu sử của Nguyễn Phúc Đoan Trinh (阮福端貞)

Nguyễn Phúc Đoan Trinh (阮福端貞)
Mỹ Thục (美淑)

Phú Mỹ Công Chúa (富美公主)

Phú Mỹ Công Chúa (富美公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Đoan Trinh (阮福端貞)
Sinh 24 tháng 5 năm 1821 mất 17 tháng 12 năm 1899
Thân mẫu Quý nhân Nguyễn Thị Trường
Phu quân Đoàn Văn Tuyển.
Có 1 con trai, 5 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

24 tháng 5 năm 1821 / 17 tháng 12 năm 1899

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ