Tiểu sử của Nguyễn Phúc Đoan Thuận (阮福端順)

Nguyễn Phúc Đoan Thuận (阮福端順)
Nhu Tĩnh (柔靜)

Định Mỹ Công Chúa (定美公主)

Định Mỹ Công Chúa (定美公主)
Nhu Tĩnh (柔靜)
Nguyễn Phúc Đoan Thuận (阮福端順)
Sinh 20 tháng 8 năm 1820 mất 29 tháng 5 năm 1854
Thân mẫu Cung nhân Trần Thị Nghiêm
Phu quân Đỗ Tài.
Có 2 con trai, 2 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

20 tháng 8 năm 1820 / 29 tháng 5 năm 1854

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ