Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhu Thục (阮福柔淑)

Nguyễn Phúc Nhu Thục (阮福柔淑)
Mỹ Thục (美淑)

An Cát Công Chúa (安吉公主)

An Cát Công Chúa (安吉公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Nhu Thục (阮福柔淑)
Sinh 16 tháng 12 năm 1819 mất 1886
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Phu quân Nguyễn Phú.
Có một con trai, 2 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

16 tháng 12 năm 1819 / 1886

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ