Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhu Thuận (阮福柔順)

Nguyễn Phúc Nhu Thuận (阮福柔順)
Đoan Diễm (端艷)

Phong Hòa Công Chúa (豐禾公主)

Phong Hòa Công Chúa (豐禾公主)
Đoan Diễm (端艷)
Nguyễn Phúc Nhu Thuận (阮福柔順)
Sinh 21 tháng 4 năm 1819 mất 18 tháng 10 năm 1840
Thân mẫu An tần Hồ Thị Tùy

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

21 tháng 4 năm 1819 / 18 tháng 10 năm 1840

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ