Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhu Thuận

Nguyễn Phúc Nhu Thuận

Công chúa