Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh Đức

Nguyễn Phúc Trinh Đức

Công chúa