Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh Đức (阮福貞德)

Nguyễn Phúc Trinh Đức (阮福貞德)
Trang Thuận (莊順)

An Trang Công Chúa (安莊公主)

An Trang Công Chúa (安莊公主)
Trang Thuận (莊順)
Nguyễn Phúc Trinh Đức (阮福貞德)
Sinh 1818 mất 30 tháng 9 năm 1863
Thân mẫu Tài nhân Trần Thị Tiêm
Phu quân Trần Văn Thịnh.
Có 2 con gái

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1818 / 30 tháng 9 năm 1863

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ