Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hòa Thục (阮福和淑)

Nguyễn Phúc Hòa Thục (阮福和淑)
Mỹ Thục (美淑)

Vĩnh An Công Chúa (永安公主)

Vĩnh An Công Chúa (永安公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Hòa Thục (阮福和淑)
Sinh 5 tháng 7 năm 1818 mất 27 tháng 11 năm 1893
Thân mẫu Quý nhân Cái Thị Trinh
Phu quân Nguyễn Lương.
Có 2 con trai, 2 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

5 tháng 7 năm 1818 / 27 tháng 11 năm 1893

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ