Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hòa Thục

Nguyễn Phúc Hòa Thục

Công chúa