Tiểu sử của Nguyễn Phúc Quang Tỉnh

Nguyễn Phúc Quang Tỉnh

Công chúa