Tiểu sử của Nguyễn Phúc Uyển Diễm (阮福琬琰)

Nguyễn Phúc Uyển Diễm (阮福琬琰)
Đoan Khiết (端潔)

Lộc Thành Công Chúa (祿城公主)

Lộc Thành Công Chúa (祿城公主)
Đoan Khiết (端潔)
Nguyễn Phúc Uyển Diễm (阮福琬琰)
Sinh 1815 mất 29 tháng 8 năm 1836
Thân mẫu Hiền phi Ngô Thị Chính
Phu quân Võ Văn Mỹ, cháu nội của công chúa Ngọc Du.
Có một con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1815 / 29 tháng 8 năm 1836

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ