Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Tông (阮福玉琮)

Nguyễn Phúc Ngọc Tông (阮福玉琮)
An Tĩnh (安靜)

Hoàng nữ

An Tĩnh (安靜)
Nguyễn Phúc Ngọc Tông (阮福玉琮)
Sinh 17 tháng 7 năm 1812 mất 3 tháng 4 năm 1824
Thân mẫu Hiền phi Ngô Thị Chính
Mộ táng tại Dương Xuân (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

17 tháng 7 năm 1812 / 3 tháng 4 năm 1824

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ