Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Lịch (阮福綿𡫯)

Nguyễn Phúc Miên Lịch (阮福綿𡫯)

An Thành Vương (安城王)

An Thành Vương (安城王)
Nguyễn Phúc Miên Lịch (阮福綿𡫯)
Sinh 13 tháng 5 năm 1841 mất 5 tháng 11 năm 1919
Thân mẫu Lệ tần Nguyễn Thị Thúy Trúc Kim
Bộ tên (金)
Chào đời sau khi vua cha mất.
Có 8 con trai, 6 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

3 tháng 5 năm 1841 / 5 tháng 11 năm 1919

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)