Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Sách

Nguyễn Phúc Miên Sách

Hoàng tử Sách