Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Sách (阮福綿𡩡)

Nguyễn Phúc Miên Sách (阮福綿𡩡)

Hoàng nam

Nguyễn Phúc Miên Sách (阮福綿𡩡)
Sinh 11 tháng 12 năm 1839 mất 27 tháng 1 năm 1856
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Bộ tên Hựu (又)
Mất khi chưa được sách phong.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

11 tháng 12 năm 1839 / 27 tháng 1 năm 1856

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)