Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Thân (阮福綿寴)

Nguyễn Phúc Miên Thân (阮福綿寴)
Cung Lượng (恭亮)

Phù Cát Quận Công (符吉郡公)

Phù Cát Quận Công (符吉郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Thân (阮福綿寴)
Sinh 20 tháng 7 năm 1837 mất 17 tháng 8 năm 1875
Thân mẫu Hòa tần Nguyễn Thị Khuê
Bộ tên Vi (韋)
Có 4 con trai, 6 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

20 tháng 7 năm 1837 / 17 tháng 8 năm 1875

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)