Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Chí (阮福綿寘)

Nguyễn Phúc Miên Chí (阮福綿寘)
Cung Lượng (恭亮)

Vĩnh Lộc Quận Công (永禄郡公)

Vĩnh Lộc Quận Công (永禄郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Chí (阮福綿寘)
Sinh 20 tháng 9 năm 1836 mất 18 tháng 12 năm 1888
Thân mẫu Lệ tần Nguyễn Thị Thúy Trúc
Bộ tên Lập (立)
Có 13 con trai, 18 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

20 tháng 9 năm 1836 / 18 tháng 12 năm 1888

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)