Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Hoang (阮福綿𡧽)

Nguyễn Phúc Miên Hoang (阮福綿𡧽)
Cung Lượng (恭亮)

Kiến Phong Quận Công (建豐郡公)

Kiến Phong Quận Công (建豐郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Hoang (阮福綿𡧽)
Sinh 20 tháng 5 năm 1836 mất 15 tháng 7 năm 1888
Thân mẫu Quý nhân Đỗ Thị Tâm
Bộ tên Bạch (白)
Có 12 con trai, 9 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

20 tháng 5 năm 1836 / 15 tháng 7 năm 1888

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)