Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Điều

Nguyễn Phúc Miên Điều

Kiến Hòa Quận Công