Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Thích (阮福綿𡫁)

Nguyễn Phúc Miên Thích (阮福綿𡫁)
Cung Lượng (恭亮)

Hậu Lộc Quận Công (厚祿郡公)

Hậu Lộc Quận Công (厚祿郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Thích (阮福綿𡫁)
Sinh 21 tháng 9 năm 1835 mất 4 tháng 2 năm 1882
Thân mẫu Cung nhân Trần Thị Nhã
Bộ tên Hổ (虍)
Có 13 con trai, 7 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

21 tháng 9 năm 1835 / 4 tháng 2 năm 1882

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)