Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Khách (阮福綿客)

Nguyễn Phúc Miên Khách (阮福綿客)
Ôn Mẫn (温敏)

Bảo An Quận Công (保安郡公)

Bảo An Quận Công (保安郡公)
Ôn Mẫn (温敏)
Nguyễn Phúc Miên Khách (阮福綿客)
Sinh 6 tháng 5 năm 1835 mất 9 tháng 12 năm 1858
Thân mẫu Quý nhân Đỗ Thị Tâm
Bộ tên Mãnh (皿)
Có 2 con trai, 2 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

6 tháng 5 năm 1835 / 9 tháng 12 năm 1858

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)