Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Bảo (阮福綿寳)

Nguyễn Phúc Miên Bảo (阮福綿寳)
Tuệ Mục (慧穆)

Tân An Quận Công (新安郡公)

Tân An Quận Công (新安郡公)
Tuệ Mục (慧穆)
Nguyễn Phúc Miên Bảo (阮福綿寳)
Sinh 26 tháng 4 năm 1835 mất 13 tháng 7 năm 1854
Thân mẫu Hòa tần Nguyễn Thị Khuê
Bộ tên Vi (囗)
Không con thừa tự.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

26 tháng 4 năm 1835 / 13 tháng 7 năm 1854

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)