Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Thất

Nguyễn Phúc Miên Thất

Hoàng tử Tuất