Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Thất (阮福綿室)

Nguyễn Phúc Miên Thất (阮福綿室)

mất sớm

Nguyễn Phúc Miên Thất (阮福綿室)
Sinh 30 tháng 7 năm 1834 mất 24 tháng 6 năm 1837
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Mộ táng tại Bình An (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

30 tháng 7 năm 1834 / 24 tháng 6 năm 1837

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)