Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Triện

Nguyễn Phúc Miên Triện

Hoằng Hóa Quận Vương