Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Ngữ

Nguyễn Phúc Miên Ngữ

Hoàng tử Ngữ