Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Khê

Nguyễn Phúc Miên Khê

Hoàng tử Khê