Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Khiết (阮福綿㝣)

Nguyễn Phúc Miên Khiết (阮福綿㝣)

mất sớm

Nguyễn Phúc Miên Khiết (阮福綿㝣)
Sinh 15 tháng 4 năm 1833 mất 18 tháng 1 năm 1839
Thân mẫu Tài nhân Đỗ Thị Cương

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

15 tháng 4 năm 1833 / 18 tháng 1 năm 1839

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)