Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Trụ

Nguyễn Phúc Miên Trụ

Hoàng tử Trụ