Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Ôn (阮福綿㝧)

Nguyễn Phúc Miên Ôn (阮福綿㝧)
Cung Lượng (恭亮)

Nam Sách Quận Công (南策郡公)

Nam Sách Quận Công (南策郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Ôn (阮福綿㝧)
Sinh 15 tháng 3 năm 1833 mất 1 tháng 2 năm 1895
Thân mẫu Quý nhân Nguyễn Thị Hạnh
Bộ tên Giác (角)
Có 8 con trai, 4 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

15 tháng 3 năm 1833 / 1 tháng 2 năm 1895

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)