Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Uyển (阮福綿宛)

Nguyễn Phúc Miên Uyển (阮福綿宛)
Cung Lượng (恭亮)

Quảng Hóa Quận Công (阮福綿宛)

Quảng Hóa Quận Công (阮福綿宛)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Uyển (阮福綿宛)
Sinh 12 tháng 2 năm 1833 mất 30 tháng 11 năm 1893
Thân mẫu Hiền phi Ngô Thị Chính
Bộ tên Tẩu (走)
Có 2 con trai, 7 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

12 tháng 2 năm 1833 / 30 tháng 11 năm 1893

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)