Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Vãn (阮福綿𡩄)

Nguyễn Phúc Miên Vãn (阮福綿𡩄)
Cung Lượng (恭亮)

Cẩm Giang Quận Công (錦江郡公)

Cẩm Giang Quận Công (錦江郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Vãn (阮福綿𡩄)
Sinh 28 tháng 9 năm 1832 mất 1 tháng 9 năm 1895
Thân mẫu Quý nhân Đỗ Thị Tâm
Bộ tên Xỉ (齒)
Có 10 con trai, 12 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

28 tháng 9 năm 1832 / 1 tháng 9 năm 1895

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)