Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Tiệp

Nguyễn Phúc Miên Tiệp

Duy Xuyên Quận Công