Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Tiệp (阮福綿寁)

Nguyễn Phúc Miên Tiệp (阮福綿寁)
Huệ Mục (惠睦)

Duy Xuyên Quận Công (濰川郡公)

Duy Xuyên Quận Công (濰川郡公)
Huệ Mục (惠睦)
Nguyễn Phúc Miên Tiệp (阮福綿寁)
Sinh 18 tháng 8 năm 1832 mất 9 tháng 12 năm 1871
Thân mẫu Tiệp dư Nguyễn Thị Viên
Bộ tên Kiến (見)
Có 5 con trai, 6 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

18 tháng 8 năm 1832 / 9 tháng 12 năm 1871

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)