Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Lâm

Nguyễn Phúc Miên Lâm

Hoài Đức Quận Vương