Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Kiền (阮福綿𡨊)

Nguyễn Phúc Miên Kiền (阮福綿𡨊)
Hoằng Nhã (弘雅)

Phong Quốc Công (豐國公)

Phong Quốc Công (豐國公)
Hoằng Nhã (弘雅)
Nguyễn Phúc Miên Kiền (阮福綿𡨊)
Sinh 28 tháng 9 năm 1831 mất 20 tháng 7 năm 1854
Thân mẫu Quý nhân Lê Thị Lộc
Bộ tên Nhĩ (耳)
Có 7 con trai, 4 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

28 tháng 9 năm 1831 / 20 tháng 7 năm 1854

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)