Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Ngô (阮福綿𡨂)

Nguyễn Phúc Miên Ngô (阮福綿𡨂)
Cung Lượng (恭亮)

Quế Sơn Quận Công (桂山郡公)

Quế Sơn Quận Công (桂山郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Ngô (阮福綿𡨂)
Sinh 9 tháng 6 năm 1831 mất 13 tháng 9 năm 1873
Thân mẫu Cung nhân Nguyễn Thị Dược
Bộ tên Hắc (黑)
Có 7 con trai, 5 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

9 tháng 6 năm 1831 / 13 tháng 9 năm 1873

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)