Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (阮福綿㝭)

Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (阮福綿㝭)
Cung Nhã (恭雅)

Điện Quốc Công (奠國公)

Điện Quốc Công (奠國公)
Cung Nhã (恭雅)
Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (阮福綿㝭)
Sinh 11 tháng 11 năm 1830 mất 18 tháng 3 năm 1870
Thân mẫu Hòa tần Nguyễn Thị Khuê
Bộ tên Điền (田)
Có 10 con trai, 7 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

11 tháng 11 năm 1830 / 18 tháng 3 năm 1870

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)