Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Thanh (阮福綿寈)

Nguyễn Phúc Miên Thanh (阮福綿寈)
Cung Lượng (恭亮)

Trấn Biên Quận Công (鎮邊郡公)

Trấn Biên Quận Công (鎮邊郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Thanh (阮福綿寈)
Sinh 18 tháng 9 năm 1830 mất 6 tháng 2 năm 1877
Thân sinh Quý nhân Lê Thị Lộc
Bộ tên Chu (舟)
Có 17 con trai, 10 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

18 tháng 9 năm 1830 / 6 tháng 2 năm 1877

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)