Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Ngung (阮福綿㝘)

Nguyễn Phúc Miên Ngung (阮福綿㝘)
Cẩn Tuệ (謹慧)

An Quốc Công (安國公)

An Quốc Công (安國公)
Cẩn Tuệ (謹慧)
Nguyễn Phúc Miên Ngung (阮福綿㝘)
Sinh 1 tháng 1 năm 1830 mất 18 tháng 10 năm 1853
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Bộ tên Xích (彳)
Có 2 con trai, 1 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1 tháng 1 năm 1830 / 18 tháng 10 năm 1853

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)