Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Cư (阮福綿𡨢)

Nguyễn Phúc Miên Cư (阮福綿𡨢)
Đoan Mẫn (端敏)

Quảng Trạch Quận Công (廣澤郡公)

Quảng Trạch Quận Công (廣澤郡公)
Đoan Mẫn (端敏)
Nguyễn Phúc Miên Cư (阮福綿𡨢)
Sinh 16 tháng 10 năm 1829 mất 6 tháng 4 năm 1854
Thân mẫu Hòa tần Nguyễn Thị Khuê
Bộ tên Môn (門)
Có 5 con trai, 6 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

16 tháng 10 năm 1829 / 6 tháng 4 năm 1854

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)