Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Thể (阮福綿寀)

Nguyễn Phúc Miên Thể (阮福綿寀)
Đoan Nghị (端毅)

Tây Ninh Quận Công (西寧郡公)

Tây Ninh Quận Công (西寧郡公)
Đoan Nghị (端毅)
Nguyễn Phúc Miên Thể (阮福綿寀)
Sinh 5 tháng 1 năm 1829 mất 22 tháng 9 năm 1864
Thân mẫu Cung nhân Phan Thị Viên
Bộ tên Mao (毛)
Có 4 con trai, 1 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

5 tháng 1 năm 1829 / 22 tháng 9 năm 1864

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)