Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Thể

Nguyễn Phúc Miên Thể

Tây Ninh Quận Công