Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (阮福綿𡨽)

Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (阮福綿𡨽)

mất sớm

Nguyễn Phúc Miên Tỉnh (阮福綿𡨽)
Sinh 5 tháng 1 năm 1829 mất 30 tháng 7 năm 1837
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Mộ táng tại Bình An (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

5 tháng 1 năm 1829 / 30 tháng 7 năm 1837

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)