Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Tinh

Nguyễn Phúc Miên Tinh

Hoàng tử Tinh