Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Tằng (阮福綿𡪠)

Nguyễn Phúc Miên Tằng (阮福綿𡪠)
Cung Mục (恭睦)

Hải Quốc Công (海國公)

Hải Quốc Công (海國公)
Cung Mục (恭睦)
Nguyễn Phúc Miên Tằng (阮福綿𡪠)
Sinh 27 tháng 10 năm 1828 mất 16 tháng 4 năm 1896
Thân mẫu Tài nhân Nguyễn Thị Tính
Bộ tên Khiếm (欠)
Có 6 con trai, 3 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

27 tháng 10 năm 1828 / 16 tháng 4 năm 1896

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)