Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Kháp

Nguyễn Phúc Miên Kháp

Tuy An Quận Công