Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Tuấn (阮福綿寯)

Nguyễn Phúc Miên Tuấn (阮福綿寯)
Đoan Cung (端恭)

Hòa Thạnh Vương (和盛王)

Hòa Thạnh Vương (和盛王)
Đoan Cung (端恭)
Nguyễn Phúc Miên Tuấn (阮福綿寯)
Sinh 12 tháng 6 năm 1827 mất 22 tháng 6 năm 1907
Thân mẫu An tần Hồ Thị Tùy
Bộ tên Nữ (女)
Có 35 con trai, 26 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

12 tháng 6 năm 1827 / 22 tháng 6 năm 1907

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)