Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Quan (阮福綿官)

Nguyễn Phúc Miên Quan (阮福綿官)
Cung Túc (恭肅)

Kiến Tường Công (建祥公)

Kiến Tường Công (建祥公)
Cung Túc (恭肅)
Nguyễn Phúc Miên Quan (阮福綿官)
Sinh 21 tháng 5 năm 1827 mất 3 tháng 2 năm 1847
Thân mẫu Tiệp dư Lê Thị Ái
Bộ tên Mục (目)
Có 3 con trai, 1 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

21 tháng 5 năm 1827 / 3 tháng 2 năm 1847

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)