Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Túc (阮福绵宿)

Nguyễn Phúc Miên Túc (阮福绵宿)
Hoà Lượng (和諒)

Ba Xuyên Quận Công (巴川郡公)

Ba Xuyên Quận Công (巴川郡公)
Hoà Lượng (和諒)
Nguyễn Phúc Miên Túc (阮福绵宿)
Sinh 26 tháng 2 năm 1827 mất 1 tháng 1 năm 1854
Thân mẫu Quý nhân Cái Thị Trinh
Bộ tên Mễ (米)
Không có con thừa tự

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

26 tháng 2 năm 1827 / 1 tháng 1 năm 1854

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)