Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Hoạn

Nguyễn Phúc Miên Hoạn

Hoàng tử Hoạn