Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Khoan (阮福綿寬)

Nguyễn Phúc Miên Khoan (阮福綿寬)
Đôn Lượng (敦亮)

Lạc Biên Quận Công (樂邊郡公)

Lạc Biên Quận Công (樂邊郡公)
Đôn Lượng (敦亮)
Nguyễn Phúc Miên Khoan (阮福綿寬)
Sinh 8 tháng 7 năm 1826 mất 2 tháng 9 năm 1863
Thân mẫu Quý nhân Lương Thị Nguyện
Bộ tên Tiêu (髟)
Có bốn con trai, ba con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

8 tháng 7 năm 1826 / 2 tháng 9 năm 1863

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)