Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Mật (阮福綿宓)

Nguyễn Phúc Miên Mật (阮福綿宓)
Đôn Hòa (敦和)

Quảng Ninh Quận Vương (廣寧郡王)

Quảng Ninh Quận Vương (廣寧郡王)
Đôn Hòa (敦和)
Nguyễn Phúc Miên Mật (阮福綿宓)
Sinh 17 tháng 8 năm 1825 mất 23 tháng 5 năm 1847
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Bộ tên Sước (辵)
Có ba con trai, 2 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

17 tháng 8 năm 1825 / 23 tháng 5 năm 1847

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)