Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Liêu (阮福綿寮)

Nguyễn Phúc Miên Liêu (阮福綿寮)
Cung Lượng (恭亮)

Quỳ Châu Quận Công (葵州郡公)

Quỳ Châu Quận Công (葵州郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Liêu (阮福綿寮)
Sinh 23 tháng 8 năm 1824 mất 1881
Thân mẫu Cung nhân Lê Thị Tường
Bộ tên Ấp (邑)
Có năm con trai, chín con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

23 tháng 8 năm 1824 / 1881

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)