Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Trạch

Nguyễn Phúc Miên Trạch

Hoàng tử Trạch