Tiểu sử của Nguyễn Phúc Miên Trạch (阮福綿宅)

Nguyễn Phúc Miên Trạch (阮福綿宅)

mất sớm

Nguyễn Phúc Miên Trạch (阮福綿宅)
Sinh 18 tháng 5 năm 1824 mất 15 tháng 2 năm 1826
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Thờ tại đền Triển Thân.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

18 tháng 5 năm 1824 / 15 tháng 2 năm 1826

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841)